Chương trình khách hàng thường xuyên của wellness by oriflame- thực phẩm chức năng oriflame

Chương trình khách hàng thường xuyên thực phẩm dinh dưỡng Wellness

Cách tham gia: Chỉ áp dụng với sản phẩm Wellness Pack và bột dinh dưỡng Natural Balance Shake.

– Cách 1: Mua ngay 3 hộp tặng ngay 1 hộp thứ 4 miễn phí.

– Cách 2: Được tính theo chu kỳ 3 tháng liên tục, được tặng hộp thứ 4 trong tháng thứ 3 của chu kỳ.

Ví dụ: Tháng thứ 1 mua 1 hộp, tháng thứ 2 mua 1 hộp, tháng thứ 3 mua 1 hộp tặng 1 hộp.

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on RedditDigg thisShare on TumblrShare on VKShare on StumbleUponFlattr the authorPrint this page