Bảng kế hoạch thành công cùng oriflame

KẾ HOẠCH THÀNH CÔNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

– Nếu bạn đang là ” tư vấn viên oriflame” hãy nắm vững bảng kế hoạch thành công  này để mở rộng qui mô bán hàng của bạn và có ngay mục tiêu phát triển giúp thu nhập không giới hạn cho mình nhé.

– Oriflame đưa ra bảng kế hoạch này sẽ giúp cho các bạn: ” Kiếm tiền hôm nay và thực hiện ước mơ ngày mai”  với thu nhập không giới hạn.

– Mức tiền thưởng thấp nhất từ 20 triệu VND đến cao nhất là 10 tỷ  VND và tùy theo chức danh mà bạn đạt  được, chức danh tùy thuộc vào đội nhóm của bạn hoạt động như thế nào.

Chi tiết về bảng điểm thưởng và chiết khấu oriflame sẽ cho bạn được tích lũy theo tháng như sau và qua tháng kế tiếp điểm sẽ trở về số 0 và tính lại từ đầu: 1 điểm = 14.000 VND tiền sản phâm theo giá đã chiết khấu.

– Dưới 200 điểm/ tháng: thuộc mức chiết khấu 0% ==> Với chức danh tư vấn viên bán hàng Oriflame.

– Từ 200 đến 599 điểm/ tháng: thuộc mức chiết khấu 3% ==> Với chức danh tư vấn viên bán hàng Oriflame.

– Từ 600 đến 1199 điểm/ tháng: thuộc mức chiết khấu 6% ==> Với chức danh tư vấn viên bán hàng Oriflame.

– Từ 1200 đến 2399 điểm/ tháng: thuộc mức chiết khấu 9% ==> Với chức danh tư vấn viên bán hàng Oriflame.

– Từ 2400 đến 3999 điểm/ tháng: thuộc mức chiết khấu 12% ==> Với chức danh quản lý bán hàng Oriflame.

– Từ 4000 đến 6599 điểm/ tháng: thuộc mức chiết khấu 15%  ==> Với chức danh quản lý bán hàng Oriflame.

– Từ 6600 đến 9999 điểm/ tháng: thuộc mức chiết khấu 18% ==> Với chức danhquản lý bán hàng Oriflame.

– Từ 10.000 điểm /tháng: thuộc mức chiết khấu 21% ==> Với chức danh quản lý cấp cao Oriflame.

Chi tiết và tiền thưởng mà oriflame sẽ cho bạn:
– Thu nhập của bạn sẽ phụ thuộc vào chiết khấu hoạt động từ doanh số nhóm và doanh số cá nhân mỗi tháng.

– Được hưởng tiền thưởng khi tư vấn viên có ít nhất một nhóm của tư vấn viên đạt mức 10.000 điểm.

– Tiền thưởng theo chức danh.

   + Chức danh Giám đốc bán hàng: Đạt 21%/ 6 lần trong 12 tháng ==> Được ngay tiền thưởng bằng tiền mặt 20 triệu.

   + Chức danh Giám đốc vàng: Dưới bạn có 2 người Giám đốc bán hàng ==> Được ngay tiền thưởng tiền mặt 40 triệu..

   + Chức danh Giám đốc vàng cấp cao: Dưới bạn có 3 người Giám đốc bán hàng ==> Được ngay tiền thưởng tiền mặt 60 triệu…..

==> Và tiền thưởng không giới hạn nếu dưới bạn càng có nhiều Giám Đốc bán hàng. Cao nhất hiện nay 20 tỷ VND.

Tổng giá trị hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác trả cho tư vấn viên  trong một năm quy đổi thành tiền không vượt quá 40% doanh thu bán hàng đa cấp năm đó của công ty.

Hãy gia nhập ngay hôm nay để biết thêm chi tiết: tuyển dụng việc làm thêm bán thời gian oriflame